>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για τη φιλοξενία κατασκηνωτών έτους 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ. υπ' αριθ. 11η/31-03-2016

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για τη φιλοξενία κατασκηνωτών έτους 2016.
Απόφαση 216/2016: Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, απούσας της Κυβερνητικής Επιτρόπου:
1) Την μετάθεση της ημερομηνίας Ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του υπ. αρ. 197/ΔΔ/16 Διεθνή διαγωνισμού (ΑΔΑ: 7Β9ΠΟΡΡ4- 7ΣΘ), σχετικά με τη φιλοξενία κατασκηνωτών έτους 2016, από την 7/4/2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ στις 11/4/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
2) Την ανάρτηση της παρούσης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το παρόν πρακτικό επικυρώνεται αυθημερόν.
Το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ.