>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Ανακοινώσεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ

Έπειτα από την ανακοίνωση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σύμφωνα με την οποία λόγω της ένταξης του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ στην αναλυτική Περιοδική Δήλωση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, παρατείνεται έως και τις 28 Φεβρουαρίου η προθεσμία για την Υποβολή ΑΠΔ Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων της μισθολογικής περιόδου, από τον Δεκέμβριο του 2013 έως και 28/2/2014.

Διευκρινίζεται πάντως ότι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΤΑΠΙΤ πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Νόμος.

Ποσοστά Εισφορών Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (τ. Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.)

Σας ενημερώνουμε οτι τα ποσοστά εισφορών για τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (τ. Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.) από 1/12/2013 παραμένουν ως εξής:

  1. Σύμφωνα και με την Υπουργική Απόφαση Φ30113/12395/709/18-6-2009 (ΦΕΚ Β1448/2009) για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι) αντιστοιχούν εισφορές 0,8% επί των αποδοχών (στο ύψος των αποδοχών που ισχύουν και για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), επιμεριζόμενο σε 0,4% για τον ασφαλισμένο και σε 0,4% για τον εργοδότη.
  2. Σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 37 του ν. 2084/1992 για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 (νέοι ασφαλισμένοι) αντιστοιχούν εισφορές 4% επί των αποδοχών (στο ύψος των αποδοχών που ισχύουν και για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο.

Δελτίο Τύπου

8 Ιανουαρίου 2014

Ενόψει της εφαρμογής της 30854/3809/2012 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 3498/31-12-2012) που ορίζει τον υπολογισμό της Εφάπαξ χρηματικής παροχής, σύμφωνα με τη νέα τεχνική βάση και το γενικό τύπο Εφάπαξ, το ΤΑ.Π.Ι.Τ. μέχρι την έκδοση διευκρινιστικής Εγκυκλίου από το εποπτεύον Υπουργείο αναστέλλει προσωρινά την έκδοση αποφάσεων Εφάπαξ παροχών των Τομέων του.

Δελτίο Τύπου ΑΠΔ

31 Δεκεμβρίου 2013

Από τη Διοίκηση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα από την ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ, από 01.12.2013 οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν τις Ασφαλιστικές Εισφορές στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που υποβάλλουν σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία.
Για την υλοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας υποβολής ΑΠΔ, τονίζονται τα ακόλουθα:

Περισσότερα...

Ενημέρωση ΤΠΥΦΕ

Με το ΦΕΚ 3259/20-12-2013 τεύχος Β', ο τομέας ΤΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ μετατράπηκε σε Ν.Π.Ι.Δ. και δεν ανήκει πλέον στους Τομείς του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τον Τομέα Φαρμακοϋπαλλήλων θα πρέπει πλέον από 02/01/2014 να απευθύνεστε στο ΤΑΥΦΕ, Χαλκοκονδύλη 56

Τηλ. 210-5289574, 210-5289545, 210-5289546, 210-5289547, 210-5289525, 210-5289528, 210-5289531

Αλλαγή Αριθμού Λογαριασμού Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος αριθμός λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται οι εισφορές των εργοδοτών του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, μετά την μετατροπή από λογαριασμό Εμπορικής, σε λογαριασμό ALPHA BANK, από 25/10/2013, είναι ο εξής
ALPHA BANK
Νέος Λογαριασμός : 441/00/2001000043
ΙΒΑΝ : GR50 0140 4410 4410 0200 1000 043

Υπηρεσιακό Σημείωμα για την επέκταση της ασφάλισης του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ τ.Β 1753/18-07-2013, έχει επεκταθεί η ασφαλιστική κάλυψη του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ., από την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω ΦΕΚ, στις κάτωθι περιοχές:
Σε όλο το Νομό Θεσ/νίκης, Καβάλας, Δράμας, Λάρισας, Φωκίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Ευβοίας και Κυκλάδων. Ειδικά για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας, η ασφάλιση επεκτείνεται σε όλες τις περιοχές του Δήμου Ναυπακτίας.
Για εισφορές, που αφορούν το χρονικό διάστημα από 18/07/2013 έως και 30/09/2013, το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ. αποφάσισε, ότι δεν θα καταβληθούν πρόσθετα τέλη.

Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/23011 (ΦΕΚ 2412/τ.Β'/27-9-2013)
Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα-ΤΑ.Π.Ι.Τ.
(Δευτέρα έως και Παρασκευή, από 7.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ.)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως ισχύει,

Περισσότερα...

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΜΠΡΟΣ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΜΠΡΟΣ, από τον Πρόεδρο του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα, κ. Παύλο Παππά.

Ο Πίνδαρος ονομάζει την πολιτική «έμπρακτον μηχανήν». Μέσα σ' αυτές τις δύο λέξεις περιέχεται όλη η ουσία της Πολιτικής. Το ενδιαφέρον είναι ότι περιέχεται χωρίς αξιολόγηση. Απλώς ορίζεται: Πολιτική σημαίνει, θα λέγαμε με κάθε ελευθεριότητα, η ευρηματική ενασχόληση με την πράξη. Επομένως ο τρόπος που ασκείται η πολιτική, ανεβάζει ή κατεβάζει και την ευρηματικότητα και την πράξη. Αναφερόμενοι στην πολιτική θα λέγαμε και το εξής: Είναι εύκολο να καθορίσει κανείς σκοπούς, είναι όμως πολύ πιο δύσκολο να καθορίσει τα μέσα πραγματοποίησής τους. Το μέλλον, σχεδόν πάντοτε, είναι σκοτεινό, ένα σφραγισμένο βιβλίο , το οποίο δεν μπορούμε να το ανοίξουμε. Έτσι ο δρόμος που οδηγεί στην πραγματοποίηση των σκοπών ποτέ δεν είναι ευθύς και σαφής.

Περισσότερα...

Νέος ενιαίος τρόπος καταβολής εισφορών - Δήλωση του Προέδρου ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Νέος ενιαίος τρόπος καταβολής εισφορών για τους Τομείς του ΤΑ.Π.Ι.Τ. από 1-12-2013.

Με το νέο σύστημα οι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν και τις εισφορές για το εφάπαξ μαζί με αυτές για κύρια και επικουρική σύνταξη, μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που καλύπτει πλέον και το ΤΑ.Π.Ι.Τ..

Δήλωση του Προέδρου του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα κ. Παύλου Παππά

Η σημερινή πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας να υιοθετηθεί και να θεσπισθεί κοινή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση μεταξύ βασικής, επικουρικής σύνταξης και παροχής εφάπαξ αποτελεί αφ' εαυτής εξαιρετική και πολύ σημαντική καινοτομία.

Περισσότερα...