>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Ανακοινώσεις

Έναρξη Εγγραφών για Κατασκηνώσεις Έτους 2012

Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) - Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (τ. ΤΑΠΕΜ), ανακοινώνει ότι για την θερινή περίοδο 2012, θα φιλοξενήσει παιδιά ασφαλισμένων και υπαλλήλων του, σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις .
Οι εγγραφές των κατασκηνωτών, για το θέρος 2012, θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 21/5/2012 έως και 1/6/2012 και κατά τις ώρες 9:00 π.μ. - 14:00 π.μ..

Ανάρτηση Ανακοίνωσης

Περισσότερα...

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις

Νόμος υπ' αριθμ. 4075 ΦΕΚ 89 τεύχος Α' 11/4/2012

....................................
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 14

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων

1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001 (Α' 291) υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης ως ακολούθως:

Περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις

Νόμος υπ' αριθμ. 4075 ΦΕΚ 89 τεύχος Α' 11/4/2012

....................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
...................................

 Άρθρο 29

Ρυθμίσεις ΤΑ.Π.Ι.Τ.

1. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Πειραιά του ΤΑ.Π.Ι.Τ., επιπέδου Τμήματος, που συνεστήθη με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 20 του Ν. 3846/2010 (Α' 66), η οποία αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 110 του ν. 3655/2008 (Α' 58), καταργείται.

Οι προβλεπόμενες αρμοδιότητες από την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3846/2010 (Α' 66) και την κ.υ.α. Φ80000/15864/536 (Β1943/14.12.2010), που αντικατέστησαν το πρώτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 110 του ν. 3655/2008, ασκούνται από τις αντίστοιχες οργανικές μονάδες της Γ' Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ..

Το προσωπικό που υπηρετεί στο Περιφερειακό Τμήμα Πειραιά τοποθετείται με απόφαση του αρμόδιου Οργάνου στη Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Περισσότερα

Επείγουσες Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Νόμος 4038 ΦΕΚ 14 τεύχος A' 2-2-2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 21

1. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, παρέχονται οι εξής δυνατότητες, εφόσον αυτοί υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος και καταβάλλουν ανελλιπώς τις, από 1.1.2012 και εφεξής, τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:

Περισσότερα...

Ενημέρωση μεταστέγασης Υπηρεσιών Γ' Διεύθυνσης

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους και εργοδότες ότι η Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Τομείς Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, ΟΛΠ , Λιμενεργατών) ως και το Περιφερειακό Τμήμα Πειραιά μεταστεγάστηκαν από τον Πειραιά, στην κεντρική υπηρεσία του ΤΑ.Π.Ι.Τ., στον 3ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 58, 106 79 Αθήνα και από Τετάρτη 15-2-2012 λειτουργεί κανονικά.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3676850, 210 3676894, 210 3676900

Ενημέρωση μεταστέγασης Υπηρεσιών Γ' Διεύθυνσης

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους και εργοδότες ότι η Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Τομείς Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, ΟΛΠ , Λιμενεργατών) ως και το Περιφερειακό Τμήμα Πειραιά μεταστεγάζονται από Δευτέρα 13-2-2012, από τον Πειραιά, στην κεντρική υπηρεσία του ΤΑ.Π.Ι.Τ., στον 3ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 58, 106 79 Αθήνα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3676850, 210 3676894, 210 3676900

Ανακοίνωση προς το Προσωπικό του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής περιόδου που διανύουμε αλλά και της οικολογικής συνείδησης που πρέπει να μας διακατέχει όλους, παρακαλείσθε να κάνετε συνετή χρήση της ενέργειας του κτιρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ολοκλήρωση 1ης Διημερίδας ΤΑ.Π.Ι.Τ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η Διημερίδα που διοργάνωσε το ΤΑ.Π.Ι.Τ. , στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2011, για τους υπαλλήλους του, με αντικείμενο:

"Είσπραξη εσόδων, σύστημα στοχευμένων ελέγχων για είσπραξη εσόδων, Κώδικας Είσπραξης  Δημοσίων Εσόδων, νομική προσέγγιση και ανάλυση. Κλαδικό λογιστικό σχέδιο για την Κοινωνική Ασφάλιση".

Περισσότερα...

1η Διημερίδα ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. θα πραγματοποιήσει στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2011, και ώρες από 11:00 - 16:00 μ.μ, ενημερωτική Διημερίδα για τους Υπαλλήλους του, εντός της Υπηρεσίας.

"Είσπραξη εσόδων, σύστημα στοχευμένων ελέγχων για είσπραξη εσόδων, Κώδικας Είσπραξης  Δημοσίων Εσόδων, νομική προσέγγιση και ανάλυση. Κλαδικό λογιστικό σχέδιο για την Κοινωνική Ασφάλιση"

Πρόγραμμα 1ης Διημερίδας ΤΑ.Π.Ι.Τ.

1η Διημερίδα ΤΑ.Π.Ι.Τ

Υποχρέωση Εργοδοτών

Νόμος 3996/τ. Α'/5-8-2011
Άρθρο 63 Παραγρ. 7

"7. Οι εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση των οργανισμών ΤΕΑΙΤ και ΤΑΠΙΤ υποχρεούνται εκτός από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, να αποστέλλουν στους φορείς αυτούς, σε ηλεκτρονική μορφή τη μισθολογική κατάσταση επί των αποδοχών της οποίας έχουν υπολογιστεί οι εισφορές εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την καταβολή των εισφορών.

Σε περίπτωση συνείσπραξης των εισφορών, οι μισθολογικές καταστάσεις υποβάλλονται στο φορέα είσπραξης.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζεται η μορφή (έντυπη, μαγνητική ηλεκτρονική κ.λπ.) των καταστάσεων απόδοσης εισφορών στην περίπτωση συνείσπραξης που υποβάλλονται από τους εργοδότες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία συνείσπραξης εισφορών."