>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

Α. Νέοι Ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993)

(Ο τρόπος υπολογισμού εφάπαξ προβλέπεται από τον Ν.2084/1992 ως και την Υπουργική Απόφαση 2/39350/0022/2-3-99 (ΦΕΚ Β’ 1308/99)

Το εφάπαξ βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του εβδομήντα επί τοις εκατό (70%) των συντάξιμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις επί τον αριθμό των ημερομισθίων μετατρεπομένων σε έτη ασφάλισης και σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο χρόνου λιγότερο του έτους, θα λαμβάνεται υπ’ όψη αναλογία του χρόνου αυτού.

Β. Παλαιοί Ασφαλισμένοι (πριν την 1/1/1993)

Οι ενέργειες που απαιτούνται για τον υπολογισμό του Εφάπαξ Βοηθήματος των Υπαλλήλων ΟΛΠ περιγράφονται στο επισυναπτόμενο :