>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης

Νομοθεσία

Α. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/23.5.1996(ΦΕΚ 109/Α΄/10.6.1996)

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού (Κλάδος Πρόνοιας) του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.»

Όπως τροποποιήθηκε  με :

1) Το   ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 197/8.7.1996(ΦΕΚ 158/Α΄/11.7.1996)

«Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού (Κλάδος Πρόνοιας) του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης»,

2) Το   ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 173/3.6.1998(ΦΕΚ 129/Α΄/16.6.1998)

«Αντικατάσταση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 17 του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης»,

3) Την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.276/1517/2001/ΦΕΚ 1709/Β΄/20.12.2001 «Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 13,17,18 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης»,

4 )Το  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 240/26.8.2003(ΦΕΚ 215/Α΄/9.9.2003),

«Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων 2,4,13 & 17 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε..»

5)Την  Υπουργική Απόφαση Φ30276/29188/1433/2006(ΦΕΚ 1870 Β΄/27.12.2006),

6)Το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 18/18.2.2009(ΦΕΚ 34/Α/27.2.2009).

Β. Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αριθμ.Φ.80000/οικ.26625/1319/17-11-2006 ΦΕΚ1772/τ.Β’/6-12-2006

Γ.  Παρ. 3 άρθρου 12 Ν. 1405/83, Παρ. 5 άρθρου 18 Ν. 2079/92 και Παρ. 2 άρθρου 7 Ν. 2335/95.