Ορθή επανακοινοποίηση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τον καθαρισμό κτιρίων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΤΑ.Π.Ι.Τ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 174/ΠΔ/15 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
με αρ.πρωτ.: ΓΠ οικ./2042/8-5-15 και ΑΔΑ: ΩΧΨΟΟΡΡ4-ΛΚ4 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)
Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. κατ' εκτέλεση της υπ' αρ.: 222/11ης/23-4-15 ΑΔΣ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (ΑΔΑ: ΩΧΨΤΟΡΡ4-Ι9Β), διακηρύσσει Νέο Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την εξεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των κτηρίων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 16.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) και όλων των νομίμων κρατήσεων, συνολικά για όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και αναλυτικά ως ακολούθως:
.........................
Χρονική διάρκεια σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 2/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Τόπος υποβολής προσφορών: Ακαδημίας 58 Αθήνα (ημιώροφος – Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας).
Ημερομηνία Διενέργειας: Θα ορισθεί από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών, μετά την απάντηση του ΣΕΠΕ περί Μητρώου Παραβατών.
Τόπος Διενέργειας: Ακαδημίας 58 Αθήνα (7ος όροφος – αίθουσα 701).
Διακήρυξη: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ' αρ.: 174/ΠΔ/15 Διακήρυξης (με αρ.πρωτ.: ΓΠ οικ./2042/8-5-15 και ΑΔΑ: ΩΧΨΟΟΡΡ4-ΛΚ4),όπως αυτή έχει ΟΡΘΑ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ.
Δημοσιότητα: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί:
• Στο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
• Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
• Στην ιστοσελίδα του ΤΑ.Π.Ι.Τ. : www.tapit.gr
Πληροφορίες: Παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας (Ακαδημίας 58 Αθήνα – 6ος όροφος – γραφείο 607 – τηλ. 2103676967 – 966 – 808).