>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Πρόχειρος Κλειστός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Κλειστό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που είναι εγγεγραμμένος στον πίνακα Β του μητρώου της ΕΔΕΚΤ-ΑΕΠΕΥ, που θα αναλάβει την Έκδοση πιστοποιητικού Πυρασφάλειας (με εκτέλεση εργασιών) του ακινήτου, επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα, από πιστοποιημένη εταιρεία, για την κατηγορία Β' του πίνακα επιλογής της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσης δαπάνης «55.000,00»€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Άρθρο 1
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, ποσού «55.000,00»€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων) θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.10.0863.00 (Συντήρηση κτιρίων) του Προϋπολογισμού Γενικών Δαπανών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ., επί της οδού Ακαδημίας 58 - Αθήνα θα επιμεριστεί στον Τομέα Προνοίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων με ποσοστό 76% και ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ με ποσοστό 24% και όλων των νομίμων κρατήσεων.
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.
Αντικείμενο της παρούσας, αποτελεί η Έκδοση πιστοποιητικού Πυρασφάλειας (με εκτέλεση εργασιών) του ακινήτου, επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα, από πιστοποιημένη εταιρεία, για την κατηγορία Β' του πίνακα επιλογής της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσης δαπάνης «55.000,00»€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Άρθρο 2
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί και είναι εγγεγραμμένα στον Πίνακα Επιλογής Εταιριών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακινήτων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. και έχουν λάβει πιστοποίηση για την κατηγορία Β περί διαχείρισης ακινήτων και οι οποίες δεν έχουν εξαιρεθεί από τις προμήθειες του Δημοσίου.

Άρθρο 3
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% του προϋπολογισθέντος ποσού προ ΦΠΑ, ήτοι «894,31»€ (44.714,45€ Χ 2%), θα προσκομισθεί, υποχρεωτικά, από τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, κατά την υποβολή της προσφοράς τους.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιλαμβάνει τα όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 118/2007 και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της παρούσας.

.........................
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1/7/2015 ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη ΩΡΑ 09:00 π.μ.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30/6/2015 ΗΜΕΡΑ: Τρίτη ΩΡΑ 14:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κεντρική Υπηρεσία ΤΑΠΙΤ: Ακαδημίας 58
Αθήνα ΤΚ 10679 7ος όροφος

Ανάρτηση Προκήρυξης Διαγωνισμού