>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την φύλαξη ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΑΠΙΤ Ακαδημίας 58 Αθήνα

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών, στα πλαίσια της Οικείας ΣΣΕ, για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την ασφάλεια-φύλαξη του ΚΤΗΡΙΟΥ συνιδιοκτησίας ΤΑ.Π.Ι.Τ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ./Π.Ε.Δ.Υ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας αρ. 58, στην Αθήνα, από την 06:30 έως την 19:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης, 21.500,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και όλων των νομίμων κρατήσεων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην σχετική σύμβαση και η οποία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 9/9/2015, που είναι η ημερομηνία λήξης της ήδη υπάρχουσας Σύμβασης.

...........................
3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ., επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα, στον ημιώροφο, μέχρι την 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Ανάρτηση Προκήρυξης Διαγωνισμού