Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μόνωση της ταράτσας ακινήτου ΤΑΠΙΤ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Κλειστό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό κατά τους όρους της παρούσας και των ανωτέρω διατάξεων, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την στεγανοποίηση της ταράτσας του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα, που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία ΤΑ.Π.Ι.Τ., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με δικαίωμα συμμετοχής εταιρειών του πίνακα Β του μητρώου της ΕΔΕΚΤ-ΑΕΠΕΥ.

ΑΡΘΡΟ 1
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κτήριο όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΠΙΤ, επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 7ου ορόφου, στις 10/7/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο12 του 118/07)
Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο (2) αντίτυπα, (δικαιολογητικά πρωτότυπα & φωτοαντίγραφα-τεχνικές προσφορές 2 αντίτυπα – οικονομικές προσφορές 2 αντίτυπα), στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που παρακάτω αναφέρονται. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
..................
- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, λαμβάνοντας πρωτόκολλο, μέχρι την 9/7/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠΙΤ, στον ημιώροφο του κτηρίου (Ακαδημίας 58 Αθήνα).
- Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να παραλαμβάνονται, με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο ΤΑΠΙΤ μέχρι την 9/7/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠΙΤ, στον ημιώροφο του κτηρίου (Ακαδημίας 58 Αθήνα).
- Οι προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας, με την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται ως άνω από τη Διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν και να αξιολογηθούν.
- Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε γίνονται δεκτές.
.....................