Διεθνής Διαγωνισμός για τη φιλοξενία Κατασκηνωτών έτους 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Π.Ι.Τ., σύμφωνα με την υπ. αρ. 116/2216 Απόφασή του (ΑΔΑ:ΩΩΥ3ΟΡΡ4-ΧΦΣ) αποφάσισε τη διενέργεια Διεθνή διαγωνισμού για τη φιλοξενία χιλίων διακοσίων ενενήντα οκτώ (1.298) συνολικά κατασκηνωτών έτους 2016 και αναλυτικά :

i. Πεντακοσίων οκτώ (508) κατασκηνωτών σε παιδικές κατασκηνώσεις Αττικής και Νήσων Αργοσαρωνικού, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου,
ii. Επτακοσίων σαράντα πέντε (745) κατασκηνωτών σε παιδικές κατασκηνώσεις των περιοχών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, Ιονίων Νήσων, σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις της Βορείου Ελλάδας και
iii. Σαράντα πέντε (45) κατασκηνωτών σε παιδικές κατασκηνώσεις Κρήτης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται , όπως περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα της παρούσης.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΤΑ.Π.Ι.Τ. www.tapit.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 23/2/2016. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 3/4/2016 κα ι ώρα 00 :01 . Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16- 10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 7/4/2016, ημέρα Πέμπτη, από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.