>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) σε εκτέλεση της υπ' αρ.: 126/6ης/19-2-16 (ΑΔΑ: 6ΥΖΡΟΡΡ4-5ΞΥ) ΑΔΣ και ενεργώντας για λογαριασμό του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν υποβάλλοντας σφραγισμένη προσφορά για την τριετή (3ετή) εκμίσθωση προς εκμετάλλευση, χώρου ημιώροφου, ως κυλικείο, συνολικού εμβαδού «32,83»τ.μ. στο κτήριο επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ. με ποσοστό ιδιοκτησίας 76% και ΕΟΠΥΥ με ιδιοκτησίας ποσοστό 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του Π.Δ. 715/79, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
Όροι Διαγωνισμού: Στην Διακήρυξη 198/ΔΠΔΕ/16, με αρ.πρωτ.: ΓΠ οικ./769/22-2-16 και ΑΔΑ: 72ΗΦΟΡΡ4-ΗΞΒ αναφέρονται λεπτομερώς οι όροι συμμετοχής των ενδιαφερομένων και οι υποχρεώσεις του μισθωτή.
Τρόπος επιλογής μισθωτή: Ο τρόπος επιλογής μισθωτή θα είναι η υψηλότερη προσφορά.
Ελάχιστη τιμή εκκίνησης προσφοράς: 270,00€ μηνιαίως, πλέον των νομίμων κρατήσεων και της επιβάρυνσης χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου.
Κρατήσεις: Οι νόμιμες κρατήσεις και η επιβάρυνση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, βαρύνουν τον μισθωτή.
Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές θα προσκομίζονται το αργότερο μέχρι τις 17/3/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ακαδημίας 58 Αθήνα, ημιώροφος).
Αποσφράγιση προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 17/3/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:15 στον 7ο όροφο του κτηρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ακαδημίας 58 Αθήνα). Η παρουσία των συμμετεχόντων είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική.
Δημοσιότητα: Η περίληψη θα δημοσιευτεί από μία (1) φορά σε δύο (2) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών.
Το πλήρες κείμενο θα αναρτηθεί στο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Πληροφορίες: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ.