>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για εκπόνηση στατικής & δυναμικής μελέτης

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)»
Έχοντας υπόψη:
................
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκπόνηση στατικής και δυναμικής μελέτης με σκοπό την αναβάθμιση της σεισμικής αντοχής του κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα, συνιδιοκτησίας ΤΑΠΙΤ-ΕΟΠΥΥ προϋπολογισθείσας δαπάνης «20.000,00»€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (23% σήμερα) και όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με δικαίωμα συμμετοχής εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στον πίνακα Α της ΕΔΕΚΤ-ΑΕΠΕΥ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενη πιστοποιημένη εταιρεία, της κατηγορίας Α του πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ., να καταθέσει ενσφράγιστη προσφορά, για το έργο της εκπόνησης στατικής και δυναμικής μελέτης με σκοπό την αναβάθμιση της σεισμικής αντοχής του κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα, συνιδιοκτησίας ΤΑΠΙΤ- ΕΟΠΥΥ .

ΑΡΘΡΟ 1
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κτήριο όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΠΙΤ, επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 7ου ορόφου, στις 7/4/2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:00 π.μ.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο12 του 118/07)
• Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο (2) αντίτυπα, (δικαιολογητικά πρωτότυπα & φωτοαντίγραφα-τεχνικές προσφορές 2 αντίτυπα – οικονομικές προσφορές 2 αντίτυπα), στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που παρακάτω αναφέρονται. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
• Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία.
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, λαμβάνοντας πρωτόκολλο, μέχρι την 6/4/2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠΙΤ, στον ημιώροφο του κτηρίου (Ακαδημίας 58 Αθήνα).
• Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να παραλαμβάνονται, με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο ΤΑΠΙΤ μέχρι την 6/4/2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠΙΤ, στον ημιώροφο του κτηρίου (Ακαδημίας 58 Αθήνα).
• Οι προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας, με την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται ως άνω από τη Διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν και να αξιολογηθούν.
• Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε γίνονται δεκτές.
• Προσφορές που θα υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν, χωρίς να αποσφραγισθούν.
• Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Η παρουσία των συμμετεχόντων είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
a. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσόν «20.000,00»€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (σήμερα 23%) και συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και φόρων.
b. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συνολική χαμηλότερη τιμή.
Τυχόν έξοδα που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία της μελέτης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 00.10.9761.00 (Επιστημονικές μελέτες και έρευνες), μέχρι του ποσού των «20.000,00»€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του Προϋπολογισμού Γενικών Δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και θα επιβαρύνει απολογιστικά με ποσοστό 76% τον Τομέα Προνοίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και 24% τον ΕΟΠΥΥ.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ., Ακαδημίας 58, 6ος όροφος, τηλ.: 210 3676808 - 966 – 967 - 930 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
........................