>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τον καθαρισμό κτιρίων Π.Υ. ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

Έχοντας υπόψη :
................
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ για κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία ξεχωριστά, στα πλαίσια της Οικείας ΣΣΕ, για την ανάδειξη Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τον καθαρισμό των Περιφερειακών γραφείων του ΤΑ.Π.Ι.Τ., κατά τις εργάσιμες ημέρες, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 8.910,57€ πλέον του ισχύοντος κατά την ημερομηνία τιμολόγησης ΦΠΑ, ήτοι 10.960,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και όλων των νομίμων κρατήσεων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και όπως αναλυτικά αναφέρεται για κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία στο Παράρτημα Δ, με ημερομηνία έναρξης την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

.................
3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κεντρική Υπηρεσία , επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα (7ος όροφος, αίθουσα 701).

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους, για κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ., επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα, στον ημιώροφο, μέχρι τις 09/05/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τις 09/05/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες ή με οποιοδήποτε τρόπο περιερχόμενες στο ΤΑ.Π.Ι.Τ., προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του δι¬αγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των με την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν και να αξιολογηθούν.
Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
.................
11. Υπηρεσία υπεύθυνη για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, είναι το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., Ακαδημίας αρ. 58, 6ος όροφος, τηλ. 2103676808 – 2103676967 – 2103676966 – 2103676965.