>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για καθαρισμό κτιρίων ΤΑΠΙΤ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»
Έχοντας υπόψη :
..............
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολική χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών, στα πλαίσια της ΣΣΕ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

...............
Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και θα καταθέσουν προσφορά για τον καθαρισμό των ακινήτων, θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, εκ ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισθέντος ποσού εκτός ΦΠΑ, ήτοι «487,80»€ (24.390,24€ Χ 2%) (άρθρο 157 Ν.4281/2014).
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους, για τον καθαρισμό, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ., επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα, στον ημιώροφο, μέχρι τις 16/5/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τις 16/5/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
.............
11. Υπηρεσία υπεύθυνη για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, είναι το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., Ακαδημίας αρ. 58, 6ος όροφος, τηλ. 2103676808 – 2103676967 – 2103676966 – 2103676965.