Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου Π.Υ. Κέρκυρας

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 267/2016 (ΑΔΑ: 6ΡΙΩΟΡΡ4-ΤΦΓ) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 205/ΔΜΔΜ/16 (ΑΔΑ: 7083ΟΡΡ4-0ΣΤ)και του Π.Δ. 715/79 Επαναληπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολικής επιφανείας μεταξύ 100,00τ.μ. και 120,0 τ.μ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποθήκης. Να διαθέτει κατάλληλο φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), σκίαση, βοηθητικούς χώρους (wc), καλωδιώσεις εξυπηρέτησης τηλεφωνικού κέντρου, Η/Υ κ.λ.π.

Το μίσθωμα θα είναι σταθερό και για τα τρία (3) μισθωτικά έτη και δεν πρέπει το μηνιαίο μίσθωμα να υπερβαίνει το ποσό των «525,00»€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων (φόροι – τέλη κ.λπ.), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24/6/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής στα γραφεία του ΤΑ.Π.Ι.Τ. του Περιφερειακού γραφείου Κέρκυρας, οδού Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας (θέση Κολλίνα ), αρ.7 (ισόγειο), στην Κέρκυρα.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Ταμείου, Ακαδημίας 58 - 6ος όροφος – στην Αθήνα, καθ' εκάστη εργάσιμη ημέρα από την 8:00 π.μ. μέχρι την 2:00 μ.μ. (τηλ. 2103676808, 2103676965-967). Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει την διακήρυξη στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Προσφορές γίνονται δεκτές όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Περιφερειακής υπηρεσίας Κέρκυρας, επί της οδού Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας (θέση Κολλίνα ), αρ.7 (ισόγειο), στην Κέρκυρα, μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι 23/06/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.