>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών υγιεινής

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια των ειδών υγιεινής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού 2.048,39 πλέον του ισχύοντος κατά την ημερομηνία τιμολόγησης ΦΠΑ, ήτοι 2.540,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).
Κριτήριο κατακύρωσης
Η χαμηλότερη συνολική τιμή στο σύνολο της προσφοράς.
................

Κατάθεση μειοδοτικών προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αυτοπροσώπως ή να αποστέλλουν με οποιοδήποτε τρόπο (εταιρεία ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείο, κ.λπ.), τις προσφορές τους, με την προϋπόθεση αυτές να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από το ΤΑΠΙΤ μέχρι την 13/7/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 πμ από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας, ημιώροφος, στο κτήριο επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν.
Αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την 14/7/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον 7ο όροφο, Ακαδημίας 58 στην Αθήνα. Η παρουσία των συμμετεχόντων είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική.
Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα και χωρίς άλλη επιβάρυνση του ΤΑ.Π.Ι.Τ., να παραδώσει και να τοποθετήσει τα προς προμήθεια υλικά σε χώρους που θα του υποδειχθούν από το ΤΑ.Π.Ι.Τ., στο ακίνητο επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα, τις εργάσιμες ημέρες και από την 08:00 π.μ. έως την 12:00 π.μ.
Πληροφορίες
Τμήμα Προμηθειών και Διαχείριση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, τηλ. 210-3676967 – 966 – 965 - 808.