>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συντήρηση πυροσβεστικών φωλέων κ.α. Κατασκήνωση Βιλίων Αττικής

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)»
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία, να καταθέσει προσφορά για την συντήρηση των πυροσβεστικών σταθμών, φωλέων, εγκαταστάσεων και έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας της κατασκήνωσης Βιλίων Αττικής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ολες οι εταιρείες που έχουν άδεια λειτουργίας, σχετική με το αντικείμενο του έργου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, 1.612,90€ πλέον του ισχύοντος κατά την ημερομηνία ΦΠΑ, ήτοι 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (σήμερα 24%) και όλων των νομίμων κρατήσεων), η οποία θα καταβληθεί από τον ΚΑΕ 00.10.0879.00 (Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων) του Προϋπολογισμού Γενικών Δαπανών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., και θα βαρύνει απολογιστικά τον Τομέα Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑ.Π.Ι.Τ.
.................
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αυτοπροσώπως ή να αποστέλλουν με οποιοδήποτε τρόπο (εταιρεία ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείο, κ.λπ.), τις προσφορές τους, με την προϋπόθεση αυτές να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από το ΤΑΠΙΤ μέχρι την 30/8/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 πμ από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας, ημιώροφος, στο κτήριο επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την 31/8/2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:00 πμ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον 7ο όροφο, Ακαδημίας 58 στην Αθήνα. Η παρουσία των συμμετεχόντων είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τμήμα Προμηθειών και Διαχείριση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, τηλ. 210-3676967 – 966 – 965 - 808.