>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για την ετήσια απολύμανση (απεντόμωση – μυοκτονία) τεσσάρων (4) κτηρίων ιδιοκτησίας του ΤΑΠΙΤ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για απολύμανση (απεντόμωση – μυοκτονία), για ένα (1) έτος, με τέσσερεις (4) συνολικά εφαρμογές, των τεσσάρων (4) κτηρίων τα οποία βρίσκονται στις οδούς:

Α) Ακαδημίας 58 και Ιπποκράτους, επιφάνειας περίπου 3.500,00 τ.μ., όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ.

Β) Χαριλάου Τρικούπη 28 και Σόλωνος, επιφάνειας περίπου 670,00 τ.μ., όπου στεγάζονται τα αρχεία του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ.

Γ) Κλεισόβης 2, επιφάνειας περίπου 350,00 τ.μ., όπου φυλάσσονται τα αρχεία της Γ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών (Τομείς: Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και Πρόνοιας Λιμενεργατών).

Δ) Σόλωνος 87, επιφάνειας περίπου 150,00 τ.μ., όπου στεγάζεται η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ».

Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού «1.000,00»€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τα τέσσερα (4) ακίνητα, για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους.

Κριτήριο κατακύρωσης
Η χαμηλότερη συνολική τιμή στο σύνολο της προσφοράς και για τα τέσσερα (4) ακίνητα για ένα(1) έτος.

 

.................................

Κατάθεση μειοδοτικών προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αυτοπροσώπως ή να αποστέλλουν με οποιοδήποτε τρόπο (εταιρεία ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείο, κ.λπ.), τις προσφορές τους, με την προϋπόθεση αυτές να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από το ΤΑΠΙΤ μέχρι την 29/8/2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 πμ από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας, ημιώροφος, στο κτήριο επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν.

Αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την 30/8/2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:00 πμ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον 7ο όροφο, Ακαδημίας 58 στην Αθήνα. Η παρουσία των συμμετεχόντων είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική.

Πληροφορίες
Τμήμα Προμηθειών και Διαχείριση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, τηλ. 210-3676965 – 966 – 967 – 808.

Ανάρτηση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος