>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο της φύλαξης, επιτήρησης και ασφάλειας κτηρίου (ακυρώθηκε)

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία     --> ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)»

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) σε Ευρώ για το έργο της φύλαξης, επιτήρησης και ασφάλειας του κτηρίου επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής.


ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (701) του ΤΑ.Π.Ι.Τ., Ακαδημίας 58, Αθήνα, στον 7ο όροφο, στις 4/10/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00. Η προϋπολογισμένη δαπάνη, για σύμβαση ενός (1) έτους ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (20.161,29€) πλέον του ισχύοντος κατά την ημερομηνία τιμολόγησης Φ.Π.Α. ήτοι είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (σήμερα 24%) για τη φύλαξη, επιτήρηση και ασφάλεια του ως άνω κτηρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.10.0892.00 των Προϋπολογισμών Γενικών Δαπανών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., ετών 2016 και 2017 και θα επιμερισθεί, κατά 76% στους Τομείς Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., που στεγάζονται στο κτήριο επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα, σύμφωνα με τον πίνακα αναλογισμού κοινοχρήστων χώρων και κατά 24% στην 1η Υ.Π.Ε. Αττικής που επίσης στεγάζεται στο κτήριο.
.........................
Άρθρο 4
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη διακήρυξη. Οι προσφορές, σφραγισμένες και με σαφή αναγραφή των στοιχείων του παραλήπτη και του συγκεκριμένου διαγωνισμού, θα κατατίθενται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας, λαμβάνοντας αριθμό κατάθεσης, στην εξής διεύθυνση:
Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα Ακαδημίας 58 Αθήνα ΤΚ 10679
Για την υπ’ αρ.: 212/ΠΔ/16 Διακήρυξη «Διαγωνισμός φύλαξης, επιτήρησης και ασφάλειας του ΤΑ.Π.Ι.Τ, με ημερομηνία διενέργειας 4/10/2016»
2) Οι προσφορές, παραδίδονται σφραγισμένες στην αρμόδια επιτροπή που θα διενεργεί το διαγωνισμό.
3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 14:00 μμ. (3/10/2016).