>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανακαίνιση γραφείων

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)»
ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολική χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ για την ανάθεση του έργου της ανακαίνισης γραφείου 3ου ορόφου που βρίσκεται επι της οδού Σόλωνος 87 στην Αθήνα.

Η προϋπολογισμένη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των «5.645,16» € (πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτά) προ ΦΠΑ, ήτοι «7.000,00» € (επτά χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 00.10.0863 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων» του  Προϋπολογισμού του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ή του διαδόχου Φορέα.


ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την ανακαίνιση και εξωραϊσμό του γραφείου τρίτου ορόφου του ακινήτου, επί της οδού Σόλωνος 87 στην Αθήνα, συνολικής επιφανείας «118,21»τ.μ. και περιλαμβάνει τις κάτωθι τουλάχιστον εργασίες:
..........................

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 2/12/16 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 5/12/16 ημέρα Δυετέρα και ώρα 9:00

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένες τις προσφορές τους, μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 8:30 μέχρι 14:00.  Η παραλαβή θα γίνεται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας του ΤΑ.Π.Ι.Τ., το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, Ακαδημίας αρ. 58,  ημιώροφος.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 14:00.
..........................

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάθε σχετική πληροφορία και διευκρίνιση σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχεται από το Τμήμα Προμηθειών και διαχείρισης κινητής και ακίνητης περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ακαδημίας 58) τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 μέχρι 13:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2103676808-2103676965-21063676967

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.