>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Προκηρύξεις

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τον καθαρισμό περιφερειακών Υπηρεσιών ΤΑΠΙΤ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»
Έχοντας υπόψη :
..............
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ για κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία ξεχωριστά, στα πλαίσια της Οικείας ΣΣΕ, για την ανάδειξη Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τον καθαρισμό των Περιφερειακών γραφείων του ΤΑ.Π.Ι.Τ., κατά τις εργάσιμες ημέρες, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 4.969,45€ πλέον του ισχύοντος κατά την ημερομηνία τιμολόγησης ΦΠΑ, ήτοι 6.162,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και όλων των νομίμων κρατήσεων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και όπως αναλυτικά αναφέρεται για κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία στο Παράρτημα Δ, με ημερομηνία έναρξης την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
...............

Περισσότερα...

Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου Π.Υ. Κέρκυρας

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 267/2016 (ΑΔΑ: 6ΡΙΩΟΡΡ4-ΤΦΓ) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 205/ΔΜΔΜ/16 (ΑΔΑ: 7083ΟΡΡ4-0ΣΤ)και του Π.Δ. 715/79 Επαναληπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολικής επιφανείας μεταξύ 100,00τ.μ. και 120,0 τ.μ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποθήκης. Να διαθέτει κατάλληλο φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), σκίαση, βοηθητικούς χώρους (wc), καλωδιώσεις εξυπηρέτησης τηλεφωνικού κέντρου, Η/Υ κ.λ.π.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου Π.Υ. Κέρκυρας

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 203/2016 (ΑΔΑ: Ω81ΗΟΡΡ4-ΘΗΠ) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 203/ΔΜΔΜ/16 (ΑΔΑ: ΩΠ4ΞΟΡΡ4-ΟΤ9)και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολικής επιφανείας μεταξύ 100,00τ.μ. και 120,0 τ.μ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποθήκης. Να διαθέτει κατάλληλο φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), σκίαση, βοηθητικούς χώρους (wc), καλωδιώσεις εξυπηρέτησης τηλεφωνικού κέντρου, Η/Υ κ.λ.π.

Περισσότερα...

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για καθαρισμό κτιρίων ΤΑΠΙΤ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»
Έχοντας υπόψη :
..............
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολική χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών, στα πλαίσια της ΣΣΕ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

Περισσότερα...

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τον καθαρισμό κτιρίων Π.Υ. ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

Έχοντας υπόψη :
................
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ για κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία ξεχωριστά, στα πλαίσια της Οικείας ΣΣΕ, για την ανάδειξη Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τον καθαρισμό των Περιφερειακών γραφείων του ΤΑ.Π.Ι.Τ., κατά τις εργάσιμες ημέρες, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 8.910,57€ πλέον του ισχύοντος κατά την ημερομηνία τιμολόγησης ΦΠΑ, ήτοι 10.960,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και όλων των νομίμων κρατήσεων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και όπως αναλυτικά αναφέρεται για κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία στο Παράρτημα Δ, με ημερομηνία έναρξης την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου στη Χαλκίδα

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 168/2016 (ΑΔΑ: Ψ7Ζ3ΟΡΡ4-0ΝΠ) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 201/ΔΜΔΜ/16 (ΑΔΑ: 64Β9ΟΡΡ4-ΙΨΠ)και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΧΑΛΚΙΔΑΣ, συνολικής περίπου 95,00 τ.μ. (+- 10%) συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποθήκης. Να διαθέτει κατάλληλο φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), σκίαση, βοηθητικούς χώρους (wc), καλωδιώσεις εξυπηρέτησης τηλεφωνικού κέντρου και Η/Υ.

Περισσότερα...

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για εκπόνηση στατικής & δυναμικής μελέτης

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)»
Έχοντας υπόψη:
................
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκπόνηση στατικής και δυναμικής μελέτης με σκοπό την αναβάθμιση της σεισμικής αντοχής του κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα, συνιδιοκτησίας ΤΑΠΙΤ-ΕΟΠΥΥ προϋπολογισθείσας δαπάνης «20.000,00»€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (23% σήμερα) και όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με δικαίωμα συμμετοχής εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στον πίνακα Α της ΕΔΕΚΤ-ΑΕΠΕΥ.

Περισσότερα...

Επαναληπτικός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την μακροχρόνια εκμίσθωση και αξιοποίηση της κατασκήνωσης στα Βίλλια Αττικής

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) σε εκτέλεση της υπ' αρ.: 161/8ης/3-3-16 ΑΔΣ του (ΑΔΑ: 6ΨΝΥΟΡΡ4-3ΓΣ) και ενεργώντας για λογαριασμό του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν υποβάλλοντας σφραγισμένη προσφορά για την μακροχρόνια εκμίσθωση, διάρκειας 12 ετών, του ακινήτου εβρισκόμενου στη θέση «ΒΡΥΣΗ ΤΣΙΑΣ» στα Βίλλια Αττικής για λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) σε εκτέλεση της υπ' αρ.: 126/6ης/19-2-16 (ΑΔΑ: 6ΥΖΡΟΡΡ4-5ΞΥ) ΑΔΣ και ενεργώντας για λογαριασμό του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν υποβάλλοντας σφραγισμένη προσφορά για την τριετή (3ετή) εκμίσθωση προς εκμετάλλευση, χώρου ημιώροφου, ως κυλικείο, συνολικού εμβαδού «32,83»τ.μ. στο κτήριο επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ. με ποσοστό ιδιοκτησίας 76% και ΕΟΠΥΥ με ιδιοκτησίας ποσοστό 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του Π.Δ. 715/79, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Περισσότερα...

Διεθνής Διαγωνισμός για τη φιλοξενία Κατασκηνωτών έτους 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Π.Ι.Τ., σύμφωνα με την υπ. αρ. 116/2216 Απόφασή του (ΑΔΑ:ΩΩΥ3ΟΡΡ4-ΧΦΣ) αποφάσισε τη διενέργεια Διεθνή διαγωνισμού για τη φιλοξενία χιλίων διακοσίων ενενήντα οκτώ (1.298) συνολικά κατασκηνωτών έτους 2016 και αναλυτικά :

Περισσότερα...