>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Προκηρύξεις

Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007, έτσι όπως έχουν αντικατασταθεί/τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149Α').
3. Τις διατάξεις των παρ. 5, 6 και 7 του Άρθρου Πέμπτου του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51Α') όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α'), όπως ισχύουν και τις ιδρυτικές διατάξεις του ΤΑ.Π.Ι.Τ. του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58Α΄) και ειδικότερα τις διατάξεις του εδαφ. 6 της παρ. 7 του άρθρου 112, σύμφωνα με τις οποίες:

Περισσότερα...

Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου στη Σύρο

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ.: 75/2016 (ΑΔΑ: 7ΡΞΧΟΡΡ4-ΗΚΨ) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 196/ΔΜΔΜ/16 (ΑΔΑ Ψ3ΕΩΟΡΡ4-ΘΒΙ) και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΣΥΡΟΥ, συνολικής περίπου 180 τ.μ. (+- 10%) συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποθήκης, να βρίσκεται στην Ερμούπολη της Σύρου. Να διαθέτει κατάλληλο φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), σκίαση, βοηθητικούς χώρους (wc), καλωδιώσεις εξυπηρέτησης τηλεφωνικού κέντρου και Η/Υ και να είναι προσβάσιμο σε Α.Μ.Ε.Α.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση Κατασκηνώσεων στα Βίλια

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση, συνδυαζόμενη με ουσιώδεις δαπάνες επισκευής, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού της κατασκήνωσης Βιλίων Αττικής, ιδιοκτησίας ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, κατά τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 3 του Π.Δ. 715/79, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, της ιδιόκτητης κατασκήνωσης του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, που βρίσκεται στη θέση «ΒΡΥΣΗ ΤΣΙΑΣ» στα Βίλια Αττικής, συνολικής επιφανείας 69 περίπου στρεμμάτων και εντός του οποίου υπάρχουν τα κτίσματα που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Περισσότερα...

Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια DEXION

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών (τύπου DEXION) για την τοποθέτησή τους στο 2ο και 3ο όροφο του κτιρίου επί της συμβολής των οδών Θεμιστοκλέους 29 και Κλεισόβης 2 στην Αθήνα, για κάλυψη αναγκών της Γ' Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών, προϋπολογισθείσης δαπάνης «4.000,00»€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την 662/2015 (ΑΔΑ: ΩΣΞΚΟΡΡ4-ΧΤ4) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑ.Π.Ι.Τ. και την υπ. αρ.: 287/2015 Απόφαση Ανάληψης της δαπάνης (ΑΔΑ:7Φ0ΘΟΡΡ4-5ΗΟ).

Περισσότερα...

Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου στη Ρόδο

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 665/33ης/17-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΣΜΙΟΡΡ4-26Η) απόφασης Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 193/ΔΜΔΜ/2016 και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΡΟΔΟΥ, συνολικής περίπου 120 τ.μ. (+- 10%) συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποθήκης, να βρίσκεται σε απόσταση μέχρι πέντε (5) χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Να διαθέτει κατάλληλο φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), σκίαση, βοηθητικούς χώρους (wc), καλωδιώσεις εξυπηρέτησης τηλεφωνικού κέντρου και Η/Υ.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Toner

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια γνήσιων TONER εκτυπωτών, συσκευών fax  και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής υπηρεσίας ΤΑ.Π.Ι.Τ. και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσης δαπάνης «9.700,00»€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την 647/32ης/2015 (ΑΔΑ: 67ΘΙΟΡΡ4-ΩΒ7)  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑ.Π.Ι.Τ. και την υπ. αρ.: 311/11-12-15 (ΑΔΑ: 6ΛΗΙΟΡΡ4-ΑΘ6) Απόφαση Ανάληψης της δαπάνης.

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια DEXION

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών (τύπου DEXION) για την τοποθέτησή τους στο 2ο και 3ο όροφο του κτιρίου επί της συμβολής των οδών Θεμιστοκλέους 29 και Κλεισόβης 2 στην Αθήνα, για κάλυψη αναγκών της Γ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών, προϋπολογισθείσης δαπάνης «4.000,00»€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την 583/2015 (ΑΔΑ: 7ΞΛ1ΟΡΡ4-ΣΝΞ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑ.Π.Ι.Τ. και την υπ. αρ. 287/17-11-2015 Απόφαση Ανάληψης της δαπάνης (ΑΔΑ:7Φ0ΘΟΡΡ4-5ΗΟ).

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταστέγαση Τμήματος των αρχείων της Γ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την μεταστέγαση Τμήματος των αρχείων των Τομέων της Γ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την 582/2015 (ΑΔΑ: 7Ζ1ΡΟΡΡ4-0ΙΞ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑ.Π.Ι.Τ. και την υπ. αρ. 286/17-11-2015 Απόφαση Ανάληψης της δαπάνης (ΑΔΑ:ΒΖ7ΖΟΡΡ4-ΗΘΠ).

Περισσότερα...

Προκήρυξη-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση 3 θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007, έτσι όπως έχουν αντικατασταθεί/τροποποιηθεί και ισχύουν.
....................
Προκηρύσσουμε την πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του ΤΑ.Π.Ι.Τ., επιπέδου Διεύθυνσης, που εδρεύουν στην Αττική, και συγκεκριμένα των:
- Διεύθυνση Διοικητικού
- Α΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών
- Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών

Περισσότερα...

Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Μίσθωσης ακινήτου στη Σύρο

 Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.)  σύμφωνα με την υπ' αριθμ.  550/2015 (ΑΔΑ: 7ΖΣΘΟΡΡ4-Ι39) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 189/ΔΜΔΜ/15 (ΑΔΑ 6ΠΟΗΟΡΡ4-ΗΒΖ) και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΣΥΡΟΥ, συνολικής περίπου 180 τ.μ. (+- 10%) συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποθήκης, να βρίσκεται στην Ερμούπολη της Σύρου. Να διαθέτει κατάλληλο φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), σκίαση, βοηθητικούς χώρους (wc), καλωδιώσεις εξυπηρέτησης τηλεφωνικού κέντρου και Η/Υ και να είναι προσβάσιμο σε Α.Μ.Ε.Α.

Περισσότερα...