>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Προκηρύξεις

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τον καθαρισμό κτιρίων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ για κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία ξεχωριστά, στα πλαίσια της Οικείας ΣΣΕ, για την ανάδειξη Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τον καθαρισμό των Περιφερειακών γραφείων του ΤΑ.Π.Ι.Τ., κατά τις εργάσιμες ημέρες, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 12.914,63€ πλέον του ισχύοντος κατά την ημερομηνία τιμολόγησης ΦΠΑ, ήτοι 15.885,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και όλων των νομίμων κρατήσεων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και όπως αναλυτικά αναφέρεται για κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία στο Παράρτημα Δ, με ημερομηνία έναρξης την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α3 & Α4

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 για τις ανάγκες των Μονάδων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Κεντρικής Υπηρεσίας, Τομέων και Περιφερειακών Υπηρεσιών), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την υπ' αρ.: 462/24ης/17-9-15 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑ.Π.Ι.Τ. (ΑΔΑ: 61ΞΞΟΡΡ4-7Υ5).

Περισσότερα...

Δημόσιος Μειοδοτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Μίσθωσης ακινήτου στο Ρέθυμνο Κρήτης

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με τις υπ' αρ.: 390/21ης/23-7-2015 (ΑΔΑ: Β84ΥΟΡΡ4-4ΑΩ) και 441/23ης/3-9-15 (ΑΔΑ: 6Λ6ΓΟΡΡ4-Τ14) αποφάσεις του Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 186/ΔΜΔΜ/15 (ΑΔΑ: 72ΖΥΟΡΡ4-ΣΗΦ) και του Π.Δ. 715/79 Επαναληπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΡΕΘΥΜΝΟΥ, συνολικής επιφάνειας περίπου 102,00 τ.μ. (+-10%) και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 1.000μ από το κέντρο της πόλης. Θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλότητας, να διαθέτει φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους, wc, καλωδιώσεις για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής γραμμής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και να είναι προσβάσιμο σε Α.Μ.Ε.Α.

Περισσότερα...

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Ενοικίασης Ακινήτου της οδού Σόλωνος 87 στην Αθήνα

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα  (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 58, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις:

  ..........................
  διακηρύσσει Πλειοδοτικό  Δημόσιο Διαγωνισμό για την εκμίσθωση γραφείου τρίτου (3ου) ορόφου, επί της οδού Σόλωνος 87 στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 118,11 τ.μ., συνιδιοκτησίας ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Τομέας Προνοίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων) ποσοστού 76% και Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσοστού 24%.

  Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν υποβολής ενσφράγιστων έγγραφων προσφορών, σύμφωνα με τα κατωτέρω λεπτομερώς οριζόμενα, στις 29/9/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.,  ενώπιον πενταμελούς Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει στον 7ο όροφο επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα, στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας ΤΑ.Π.Ι.Τ. και υπό τους εξής όρους:

  Περισσότερα...

  Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ασφάλεια - φύλαξη του κτιρίου Ακαδημίας 58

  Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
  «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)»

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών, στα πλαίσια της Οικείας ΣΣΕ, για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την ασφάλεια-φύλαξη του κτηρίου συνιδιοκτησίας ΤΑ.Π.Ι.Τ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας αρ. 58, στην Αθήνα, από την 06:30 έως την 19:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης, 21.500,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και όλων των νομίμων κρατήσεων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην σχετική σύμβαση και η οποία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 9/11/2015.

  Περισσότερα...

  Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκπόνηση στατικής & δυναμικής μελέτης κτιρίου

  Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
  «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)»

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκπόνηση στατικής και δυναμικής μελέτης με σκοπό την αναβάθμιση της σεισμικής αντοχής του κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα, συνιδιοκτησίας ΤΑΠΙΤ-ΕΟΠΥΥ προϋπολογισθείσας δαπάνης «15.000,00»€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (23% σήμερα) και όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με δικαίωμα συμμετοχής εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στον πίνακα Α της ΕΔΕΚΤ-ΑΕΠΕΥ.

  Περισσότερα...

  Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου στο Ρέθυμνο

  Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 390/21ης/23-7-2015 (ΑΔΑ: Β84ΥΟΡΡ4-4ΑΩ) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 182/ΔΜΔΜ/15 και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΡΕΘΥΜΝΟΥ, συνολικής επιφάνειας περίπου 102,00 τ.μ. (+-10%) και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 1.000μ από το κέντρο της πόλης. Θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλότητας, να διαθέτει φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους, wc, καλωδιώσεις για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής γραμμής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και να είναι προσβάσιμο σε Α.Μ.Ε.Α.

  Περισσότερα...

  Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Διαγωνισμού Στεγανοποίησης Ταράτσας

  Σύμφωνα με την π αριθμ.387/20ης/9-7-2015 (ΑΔΑ:7ΔΜΑΟΡΡ4-ΧΔΛ) ΑΔΣ αποφασίστηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών του υπ. αρ. 177/ΠΔ/15 Κλειστού Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑ:77ΤΟΡΡ4-52Ψ) για τη στεγανοποίηση της ταράτσας του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα, που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία ΤΑ.Π.Ι.Τ., με εταιρείες του πίνακα Β της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ, μέχρι και την 23/7/2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00, όπως ορίζεται στους όρους της 177/ΠΔ/15 Προκήρυξης.

  Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τον καθαρισμό κτιρίων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΤΑ.Π.Ι.Τ.

  Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. κατ' εκτέλεση της υπ' αρ.: 368/19ης/2-7-15 ΑΔΣ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (ΑΔΑ: ΩΞΤΟΟΡΡ4-ΟΗΛ), διακηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την εξεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των κτηρίων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του.
  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 16.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) και όλων των νομίμων κρατήσεων, συνολικά για όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και αναλυτικά ως ακολούθως:

  Περισσότερα...

  Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου στην Πάτρα

  Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 349/17ης/2015 (ΑΔΑ: 7ΗΣΤΟΡΡ4-ΒΟΣ) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 180/ΔΜΔΜ/15 και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΠΑΤΡΩΝ, συνολικής επιφάνειας περίπου 150 τ.μ. (+-10%) και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 1.000μ από το κέντρο της πόλης. Θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλότητας, να διαθέτει φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους, wc, καλωδιώσεις για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής γραμμής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και να είναι προσβάσιμο σε Α.Μ.Ε.Α.

  Περισσότερα...