>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου στην Καβάλα

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ.348/17ης/18-6-2015 (ΑΔΑ:7ΔΘ8ΟΡΡ4-ΠΓΘ) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 179/ΔΜΔΜ/15 και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΚΑΒΑΛΑΣ, συνολικής επιφάνειας μεταξύ 100 τ.μ. και 110 τ.μ. και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 1.000μ από το κέντρο της πόλης. Θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλότητας, να διαθέτει φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους, wc, καλωδιώσεις για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής γραμμής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και να είναι προσβάσιμο σε Α.Μ.Ε.Α.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτίμηση μισθωτικής αξίας ακινήτων ΤΑΠΙΤ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στον πίνακα της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ, να καταθέσουν προσφορά για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας των παρακάτω ακινήτων:
Α) επί της οδού Ιπποκράτους 17, που στεγάζεται το θέατρο ΑΚΑΔΗΜΟΣ, επιφάνειας περίπου 938,41 τ.μ., ιδιοκτησίας ΤΑΠΙΤ και ΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ.
Β) επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 28 και Σόλωνος, επιφάνειας 680,06 τ.μ., όπου στεγάζονται τα αρχεία του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ, ιδιοκτησίας ΤΑΠΙΤ και ΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περισσότερα...

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μόνωση της ταράτσας ακινήτου ΤΑΠΙΤ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Κλειστό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό κατά τους όρους της παρούσας και των ανωτέρω διατάξεων, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την στεγανοποίηση της ταράτσας του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα, που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία ΤΑ.Π.Ι.Τ., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με δικαίωμα συμμετοχής εταιρειών του πίνακα Β του μητρώου της ΕΔΕΚΤ-ΑΕΠΕΥ.

Περισσότερα...

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την φύλαξη ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΑΠΙΤ Ακαδημίας 58 Αθήνα

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών, στα πλαίσια της Οικείας ΣΣΕ, για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την ασφάλεια-φύλαξη του ΚΤΗΡΙΟΥ συνιδιοκτησίας ΤΑ.Π.Ι.Τ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ./Π.Ε.Δ.Υ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας αρ. 58, στην Αθήνα, από την 06:30 έως την 19:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης, 21.500,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και όλων των νομίμων κρατήσεων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην σχετική σύμβαση και η οποία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 9/9/2015, που είναι η ημερομηνία λήξης της ήδη υπάρχουσας Σύμβασης.

Περισσότερα...

Πρόχειρος Κλειστός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Κλειστό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που είναι εγγεγραμμένος στον πίνακα Β του μητρώου της ΕΔΕΚΤ-ΑΕΠΕΥ, που θα αναλάβει την Έκδοση πιστοποιητικού Πυρασφάλειας (με εκτέλεση εργασιών) του ακινήτου, επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα, από πιστοποιημένη εταιρεία, για την κατηγορία Β' του πίνακα επιλογής της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσης δαπάνης «55.000,00»€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Περισσότερα...

Ορθή επανακοινοποίηση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τον καθαρισμό κτιρίων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΤΑ.Π.Ι.Τ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 174/ΠΔ/15 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
με αρ.πρωτ.: ΓΠ οικ./2042/8-5-15 και ΑΔΑ: ΩΧΨΟΟΡΡ4-ΛΚ4 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)
Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. κατ' εκτέλεση της υπ' αρ.: 222/11ης/23-4-15 ΑΔΣ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (ΑΔΑ: ΩΧΨΤΟΡΡ4-Ι9Β), διακηρύσσει Νέο Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την εξεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των κτηρίων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 16.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) και όλων των νομίμων κρατήσεων, συνολικά για όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και αναλυτικά ως ακολούθως:

Περισσότερα...

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τον καθαρισμό κτιρίων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. κατ' εκτέλεση της υπ' αρ.: 222/11ης/23-4-15 ΑΔΣ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (ΑΔΑ: ΩΧΨΤΟΡΡ4-Ι9Β), διακηρύσσει Νέο Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την εξεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των κτηρίων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 16.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) και όλων των νομίμων κρατήσεων, συνολικά για όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και αναλυτικά ως ακολούθως:

Περισσότερα...

Επαναληπτικός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για μακροχρόνια εκμίσθωση κατασκήνωσης στα Βίλλια

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) σε εκτέλεση των υπ' αρ.: 467/27ης/8-9-2014, 136/8ης/5-3-2015 και 226/11ης/23-4-15 ΑΔΣ του και ενεργώντας για λογαριασμό του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν υποβάλλοντας σφραγισμένη προσφορά για την μακροχρόνια εκμίσθωση, διάρκειας 12 ετών, του ακινήτου εβρισκόμενου στη θέση «ΒΡΥΣΗ ΤΣΙΑΣ» στα Βίλλια Αττικής για λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου στα Ιωάννινα

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223/11ης/23-4-15 (ΑΔΑ: ΒΜΧ2ΟΡΡ4-ΜΩΖ) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 172/ΔΜΔΜ/15 και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 100 τ.μ. και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 1.000μ από το κέντρο της πόλης. Θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλότητας, να διαθέτει φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους, wc, καλωδιώσεις για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής γραμμής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και να είναι προσβάσιμο σε Α.Μ.Ε.Α.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου στον Πύργο

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 224/11ης/23-4-2015 (ΑΔΑ: 7ΥΑΓΟΡΡ4-ΡΧΦ) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 171/ΔΜΔΜ/15 και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΠΥΡΓΟΥ. Το ακίνητο πρέπει να είναι συνολικής επιφάνειας μεταξύ 110 και 115 τ.μ. και να βρίσκεται πλησίον του κέντρου της πόλης του Πύργου (όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των 300μ.). θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλότητας, να διαθέτει φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους, wc, καλωδιώσεις για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής γραμμής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, και να είναι προσβάσιμο σε Α.Μ.Ε.Α.

Περισσότερα...