>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Προκηρύξεις

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τον καθαρισμό κτιρίων ΤΑΠΙΤ στην Αθήνα

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολική χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών, στα πλαίσια της ΣΣΕ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

Περισσότερα...

Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου στην Κασσάνδρεια

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 195/10ης/2-4-2015 (ΑΔΑ:ΩΧ90ΟΡΡ4-ΜΞΧ) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 169/ΔΜΔΜ/15 και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ, να είναι ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 80-85 τ.μ. με χώρο αποθήκευσης 50-80 τ.μ. και να βρίσκεται πλησίον της Κεντρικής Πλατείας Κασσάνδρειας. Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλότητας, να διαθέτει φωτισμό, wc, καλωδιώσεις για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής γραμμής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου στην Κω

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 196/10ης/2-4-2015 (ΑΔΑ:Ω27ΟΟΡΡ4-5Β2) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 168/ΔΜΔΜ/15 και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΚΩ, να είναι συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 90-110 τ.μ. και να βρίσκεται πλησίον του κέντρου της πόλης της Κω. Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλότητας, να διαθέτει φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους, wc, καλωδιώσεις για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής γραμμής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου στον Βόλο

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 194/10ης/2-4-2015 (ΑΔΑ:ΩΙΒΔΟΡΡ4-ΤΨΨ) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 167/ΔΜΔΜ/15 και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΒΟΛΟΥ, να είναι συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 80-85 τ.μ. και να βρίσκεται πλησίον του κέντρου της πόλης του Βόλου, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 300 μέτρων από το κέντρο της πόλεως. Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλότητας, να διαθέτει φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους, wc, καλωδιώσεις για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής γραμμής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 193/10ης/2-4-2015 (ΑΔΑ: 78ΔΦΟΡΡ4-Ψ86) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 166/ΔΜΔΜ/15 και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης τουλάχιστον 135,00 τ.μ., να βρίσκεται πλησίον του κέντρου της πόλης του Αγίου Νικολάου Κρήτης, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 500 μέτρων και να υπάρχει πρόσβαση από συγκοινωνιακά μέσα. Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλότητας, να διαθέτει φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους, wc, καλωδιώσεις για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής γραμμής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου στο Ναύπλιο

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 58, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, του Ν.3655/08, και του Ν.3846/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, και την υπ' αρ.: 197/10ης/2-4-15 απόφαση του ΔΣ του ΤΑΠΙΤ (ΑΔΑ:Ω7ΔΧΟΡΡ4-3ΞΑ), διακηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τον καθαρισμό κτιρίων του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολική χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών, στα πλαίσια της ΣΣΕ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

• Ακίνητο επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα:
α) Καθημερινός γενικός καθαρισμός όλων των χώρων του ισογείου, ημιώροφου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου και 8ου ορόφου, στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ.,

Περισσότερα...

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση Κατασκηνώσεων στα Βίλια

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση, συνδυαζόμενη με ουσιώδεις δαπάνες επισκευής, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού της ιδιόκτητης κατασκήνωσης Βιλίων Αττικής, κατά τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 3 του Π.Δ. 715/79, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, της ιδιόκτητης κατασκήνωσης του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, που βρίσκεται στη θέση «ΒΡΥΣΗ ΤΣΙΑΣ» στα Βίλια Αττικής, συνολικής επιφανείας 69 περίπου στρεμμάτων και εντός του οποίου υπάρχουν τα κτίσματα που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου στα Χανιά

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 58, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, του Ν.3655/08, και του Ν.3846/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, και τις υπ' αρ.: 81/5ης/5-2-2015 (ΑΔΑ:75Σ6ΟΡΡ4-3ΔΠ) και 150/8ης/5-3-2015 (ΑΔΑ: ΩΩΞΗΟΡΡ4-ΠΒΕ) αποφάσεις του ΔΣ του ΤΑΠΙΤ διακηρύσσει Επαναληπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φορέων Παιδικών Κατασκηνώσεων

Ο Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (τέως ΤΑ.Π.Ε.Μ.)
της Γ΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ.: 82/5ης/5-2-15 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Ι.Τ.(ΑΔΑ: ΩΟΙΣΟΡΡ4-ΡΣΨ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τους φορείς παιδικών κατασκηνώσεων, που στο εξής θα αποκαλούνται ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΑΡΧΕΣ, των περιοχών Αττικής και Νήσων Αργοσαρωνικού, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου, την 3/3/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30΄ π.μ. και των περιοχών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, Ιονίων Νήσων, σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις της Βορείου Ελλάδας, καθώς και Κρήτης, την 5/3/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30΄ π.μ., να προσέλθουν στον 7ο όροφο, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.), στην οδό Ακαδημίας, αρ. 58 στην Αθήνα, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορές, για τον παραθερισμό παιδιών των ασφαλισμένων και υπαλλήλων της Γ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., που στο εξής θα αποκαλούνται ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ, (γεννηθέντα από 1/1/2001 - 31/12/2009) σε κατασκηνώσεις, για τη θερινή περίοδο 2015, με σκοπό να συμβληθεί με αυτούς, κάτω από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους αυτοί οφείλουν να δηλώσουν απαραίτητα στις προσφορές που θα υποβάλλουν, ότι έλαβαν γνώση και τους αποδέχονται πλήρως, ανεπιφύλακτα και αναντίρρητα, συμπεριλαμβανομένων και όλων των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ αυτών και του Ταμείου.

Περισσότερα...