>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου στα Χανιά

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 58, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, του Ν.3655/08, και του Ν.3846/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, και την υπ' αρ.: 81/2015 απόφαση του ΔΣ του ΤΑΠΙΤ (ΑΔΑ:75Σ6ΟΡΡ4-3ΔΠ), διακηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν υποβολής ενσφράγιστων έγγραφων προσφορών, σύμφωνα με τα κατωτέρω λεπτομερώς οριζόμενα, στις 3/3/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., ενώπιον τριμελούς Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει στην έδρα της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ., στα Χανιά, οδός Κ. Χιωτάκη αρ. 7-9 και υπό τους εξής όρους:

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μπλε φακέλων

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια 5.200 (πέντε χιλιάδων διακοσίων) μπλε φακέλων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την 69/2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑ.Π.Ι.Τ. (ΑΔΑ:ΓΩΓ4ΟΡΡ4-3Ι0).

Περισσότερα...

Επαναληπτικός Πρόχειρος-Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση Πυροσβεστικών Σταθμών κ.α.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Επαναληπτικό Πρόχειρο – Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, εκτός ΕΔΕΚΤ-ΑΕΠΕΥ, που θα αναλάβει την συντήρηση –επισκευή των Πυροσβεστικών σταθμών, Πυροσβεστικών φωλεών και εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης Βιλλίων Αττικής με έκδοση πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, προϋπολογισθείσης δαπάνης «8.000,00»€ (οκτώ χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όλων των νομίμων κρατήσεων και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών.

Περισσότερα...

Πρόχειρος Επαναληπτικός Κλειστός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Επαναληπτικό Κλειστό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που είναι εγγεγραμμένος στον πίνακα Β του μητρώου της ΕΔΕΚΤ-ΑΕΠΕΥ, που θα αναλάβει την Έκδοση πιστοποιητικού Πυρασφάλειας (με εκτέλεση εργασιών) του ακινήτου, επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα, από πιστοποιημένη εταιρεία, για την κατηγορία Β' του πίνακα επιλογής της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσης δαπάνης «55.000,00»€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Περισσότερα...

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση ελέγχου Ισολογισμών-Απολογισμών (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 155/ΠΔ/15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ &
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 142/ΠΔ/14 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (30/1/2014)

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη μειοδότη για την «Ανάθεση ελέγχου των Ισολογισμών-Απολογισμών των Τομέων Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ. με βάση τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ως κάτωθι:

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την απολύμανση κτιρίων ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για απολύμανση (απεντόμωση – μυοκτονία), για ένα (1) έτος, με τέσσερεις (4) συνολικά εφαρμογές, των δύο (2) κτηρίων ιδιοκτησίας του ΤΑΠΙΤ (76%) και του ΕΟΠΥΥ (24%), τα οποία βρίσκονται στις οδούς:
Α) Ακαδημίας 58 και Ιπποκράτους, επιφάνειας περίπου 5.500,00 τ.μ., όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ και του ΠΕΔΥ.
Β) Χαριλάου Τρικούπη 28 και Σόλωνος, επιφάνειας περίπου 800,00 τ.μ., όπου στεγάζονται τα αρχεία του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού «600,00»€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τα δύο (2) ακίνητα , για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους.

Περισσότερα...

Επαναληπτικός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Μίσθωσης ακινήτου στη Θεσσαλονίκη

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 58, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, του Ν.3655/08, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, και την υπ' αρ.: 683/2014 απόφαση του ΔΣ του ΤΑΠΙΤ (ΑΔΑ:6ΥΨ2ΟΡΡ4-ΛΥ1), διακηρύσσει επαναληπτικό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την μίσθωση γραφείου έκτου (6ου) ορόφου, για πέντε (5) έτη, επί της οδού Καλαποθάκη 10, στη Θεσσαλονίκη, συνολικής επιφάνειας 133,35 τ.μ., ιδιοκτησίας ΤΑΠΙΤ (Τομέας Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης) ποσοστού 100%.

Περισσότερα...

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας με εκτέλεση εργασιών

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Κλειστό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που είναι εγγεγραμμένος στον πίνακα Β του μητρώου της ΕΔΕΚΤ-ΑΕΠΕΥ, που θα αναλάβει την Έκδοση πιστοποιητικού Πυρασφάλειας (με εκτέλεση εργασιών) του ακινήτου, επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα, από πιστοποιημένη εταιρεία, για την κατηγορία Β' του πίνακα επιλογής της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσης δαπάνης «55.000,00»€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Περισσότερα...

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού & ειδών γραφικής ύλης

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, κατά τους όρους της παρούσας και των ανωτέρω διατάξεων, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α και ειδών γραφικής ύλης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠΙΤ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή, με τόπο παράδοσης την Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα, που βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια των ειδών υγιεινής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την 644/2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού 3.252,03€ πλέον του ισχύοντος κατά την ημερομηνία τιμολόγησης ΦΠΑ, ήτοι 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Κριτήριο κατακύρωσης
Η χαμηλότερη συνολική τιμή στο σύνολο της προσφοράς.

Περισσότερα...