>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Προκηρύξεις

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την συντήρηση - επισκευή των Πυροσβεστικών σταθμών, Πυροσβεστικών φωλέων και εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης Βιλλίων Αττικής

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 58,

Έχοντας υπόψη :

1.Το Ν. 3655/3-4-08 (ΦΕΚ 58 τ. Α΄), αρθ.104 – 114 και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3846/11-5-2010 (ΦΕΚ 66 τ. Α΄), σχετικά με τη σύσταση του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

2.Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/1-2-1995 τ. Α΄) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

3.Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 αρθ.79-85 «Περί δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του Ν. 2741/1999 αρθ.8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», περί κρατικών προμηθειών.

4.Το Ν.Δ. 496/74 «Περί Δημοσίου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων Π.Δ. & αποφάσεων».

5.Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/10-7-2007 τ. Α΄).

6.Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών».

............................

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Ενοικίασης Ακινήτου στην Θεσσαλονίκη

Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 58, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, του Ν.3655/08, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, και την υπ' αρ.: 599/2014 απόφαση του ΔΣ του ΤΑΠΙΤ (ΑΔΑ:7Θ0ΧΟΡΡ4-ΦΕ2), διακηρύσσει Πλειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την μίσθωση γραφείου έκτου (6ου) ορόφου, για πέντε (5) έτη, επί της οδού Καλαποθάκη 10, στη Θεσσαλονίκη, συνολικής επιφάνειας 133,35 τ.μ., ιδιοκτησίας ΤΑΠΙΤ (Τομέας Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης) ποσοστού 100%.

Περισσότερα...

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ειδών Γραφικής ύλης

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό κατά τους όρους της παρούσας και των ανωτέρω διατάξεων, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α και ειδών γραφικής ύλης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠΙΤ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή με τόπο παράδοσης την Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα.

Περισσότερα...

Αναβολή εκτέλεσης της ΑΔΣ 579/2014, σχετικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μόνωση της ταράτσας του ακινήτου ΤΑ.Π.Ι.Τ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ. υπ' αριθ. 33η/23-10-2014
Αναβολή εκτέλεσης της ΑΔΣ 579/2014, σχετικά με την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μόνωση της ταράτσας του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα

Απόφαση 604/2014: Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα και με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικής Επιτρόπου:
1. Την αναβολή εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 579/2014 ΑΔΣ, σχετικά με την έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μόνωση της ταράτσας του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα.
2. Την ακύρωση της 146/ΠΔ/14 Προκήρυξης (Αρ. πρωτ. ΓΠ οικ/5073/17-10-2014).
3. Την πραγματοποίηση του έργου της μόνωσης της ταράτσας του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα, την Άνοιξη έτους 2015, κατόπιν νέας Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Ι.Τ.
4. Την ανάρτηση της απόφασης στο «Πρόγραμμα Δι@ύγεια» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
Το παρόν πρακτικό επικυρώνεται αυθημερόν.

Το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών υγιεινής

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια των ειδών υγιεινής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την 578/2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού «2.500,00»€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης
Η χαμηλότερη συνολική τιμή στο σύνολο της προσφοράς.

Περισσότερα...

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός συντήρησης-υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου SIEMENS HICOM 150 EURO-ISDN και των τηλεφωνικών συσκευών που είναι εγκατεστημένα στα γραφεία του ΤΑΠΙΤ, επί της οδού Ακαδημίας 58, στην Αθήνα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσης δαπάνης «4.500»€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Περισσότερα...