>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Νομοθεσία

 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ τέως ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Ιδρυτικός Νόμος του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα


Ενιαίο Σύστημα Ρύθμισης Οφειλών

 

Αναστολή της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οφειλών

 

Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ( Υπαλληλικός Κώδικας )

 

Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

 

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων,
προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

 

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016
− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

 

Ανασχεδιασμός Τεχνικής Βάσης Εφάπαξ Παροχών

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.

 

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν. 4152/13 υποπαράγραφοι ΙΑ1 και ΙΑ2, σχετικά με υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών Εργοδοτών.
Υπουργικές Αποφάσεις :

Επέκτασης της ασφάλισης του ΤΑΠΙΤ − Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

 

Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΠΥΦΕ) του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) σε Ν.Π.Ι.Δ.−Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων  Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ)

 

Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, των 12 τομέων του ΤΑΠΙΤ και των τομέων και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ.

 

Επέκταση του δικαιώματος Εφάπαξ στους Ξενοδοχοϋπαλλήλους όλης της χώρας

 

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος