>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Λιμένος Θεσσαλονίκης

Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης εντάχθηκε στο ΤΑΠΙΤ από την έναρξη λειτουργίας του (1-10-2008) βάση του Ν.3655 (ΦΕΚ 58/Α’/3-4-2008),ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Λιμένος Θεσσαλονίκης με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Ο ανωτέρω Τομέας διέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του αντίστοιχου εντασσόμενου Ταμείου και Κλάδου, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις του Τομέα αυτού, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του τομέα είναι η παροχή εφ’ άπαξ χρηματικού βοηθήματος:

α) Στους υποχρεωτικώς ασφαλισμένους σ’ αυτό σε περίπτωση αποχώρησης ή απόλυσης από την υπηρεσία τους και

β) Στα μέλη των οικογενειών τους σε περίπτωση θανάτου τους (εφόσον τύχουν σύνταξης λόγω θανάτου του. Το χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα ισούται προς το 100% του βοηθήματος που θα έπαιρνε ο ασφαλισμένος και εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι κατανέμεται αυτό ισομερώς.)

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά:

α) όλοι οι υπάλληλοι του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.) που διατήρησαν την μονιμότητα τους μετά τη μετατροπή του από Ν.Π.Δ.Δ. σε Α.Ε. με το Ν.2688/99 (Α' 40) και ήταν ασφαλισμένοι στο Ταμείο.

β) Οι υπάλληλοι της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που προσλαμβάνονται μετά την 2.5.99 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

γ) Οι υπάλληλοι που πριν ή μετά τη μετατροπή μετετάγησαν σε άλλες υπηρεσίες και επέλεξαν την ασφάλιση του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ.

δ) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του τέως Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ.

anim_earth Στοιχεία Επικοινωνίας