>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

Συνοπτική Παρουσίαση Τομέα Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου:

Το ΤΑ.Π.Ε.Μ. προέρχεται από το Ταμείο Μετάλλου το οποίο ιδρύθηκε το 1935 με το Ν.Δ. 5/11/1935 (ΦΕΚ 539Α΄), με έδρα το Πειραιά και ονομασία «Επικουρικό Ταμείο Εξόδου Γερόντων και Ανίκανων Εργατών Μετάλλου». Σκοπός του Ταμείου ήταν η Επικουρική Ασφάλιση των Μεταλλεργατών και η χορήγηση Επικουρικής Σύνταξης.

Με το Ν.1384/83 (ΦΕΚ 106 Α΄) έγινε αλλαγή της ονομασίας του ως άνω ταμείου, το οποίο μετονομάστηκε σε «Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων  Μετάλλου» (Ε.Τ.Ε.Μ.).

Με τον ίδιο αυτό νόμο αρ. 19 συστάθηκε στο Ε.Τ.Ε.Μ. Κλάδος Πρόνοιας για τους ασφαλισμένους του Ταμείου, ο οποίος είχε οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Σκοπός του κλάδου ήταν η χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους ασφαλισμένους του που συνταξιοδοτούνται, ή σε περίπτωση θανάτου τους, στα μέλη της οικογενείας.

Με το Ν.2676/99 (ΦΕΚ 1,Α΄) και με το άρθρο 25 ο κλάδος της Επικουρικής Σύνταξης του Ε.Τ.Ε.Μ. συγχωνεύεται στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ο δε κλάδος πρόνοιας αποτελεί από 1/3/99 το «Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου» (ΤΑ.Π.Ε.Μ.) ως αυτοτελές πλέον Ταμείο Πρόνοιας (παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 2676/5.1.99, ΦΕΚ 1/5.1.99).

Με το Ν.3655/08 (ΦΕΚ 58 Α΄) το ΤΑΠΕΜ (Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου), ενοποιήθηκε μαζί με άλλα 11 Ταμεία Πρόνοιας στο ΤΑ.Π.Ι.Τ., από την 1/10/2008 και λειτουργεί πλέον ως Γ Διεύθυνση – Τομέας ΤΑ.Π.Ε.Μ.

Σκοπός του Τομέα

Ο σκοπός του Τομέα  ΤΑ.Π.Ε.Μ. είναι:

  1. η χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος (ή η επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών σε όσους δεν δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα) και
  2. η εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας (Λειτουργία Κατασκηνώσεων) βάσει του Ν. 2335/95 άρθρο 13.

anim_earth Στοιχεία Επικοινωνίας