>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

Έσοδα (Οδηγός Εργοδότη, Ασφαλισμένου)

Υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού τους στον Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ. έχουν :

α) οι καθαρά μεταλλουργικές επιχειρήσεις όπως ορίζονται από το άρθρο 2 του Ν. 1384/83.

β) οι κάθε μορφής ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με μια εκ των ειδικοτήτων του άρθρου 2 του Ν. 1384/83.

Επιχειρήσεις που έχουν προσλάβει προσωπικό με ειδικότητες που υπάγονται στο ΤΑ.Π.Ε.Μ. ή δεν έχουν απογραφεί στον Τομέα μας, θα πρέπει να συμπληρώσουν την απογραφική φόρμα και να την αποστείλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια για την περιοχή τους  Υπηρεσία του Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ.

Αρμόδιο για το Νομό Αττικής είναι το Τμήμα Εσόδων & Απονομής Εφάπαξ Βοηθήματος, Ακαδημίας 58 Αθήνα, ενώ για την περιφέρεια, οι κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Κάθε επιχείρηση – εργοδότης που απασχολεί μισθωτούς υπαγόμενους στην ασφάλιση του τέως Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου  (νυν Τομέας ΤΑ.Π.Ε.Μ.), υποχρεούται να παρακρατεί  από τις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ και να τις αποδίδει στον Τομέα μας μέσω της Εμπορικής Τράπεζας στον αριθμό λογαριασμού 81787654 αφού κάνει την αντίστοιχη εγγραφή στο «Βιβλιάριο για την Πληρωμή Υποχρεώσεων Εργοδοτών» (το βιβλιάριο αυτό εκδίδεται από τις  κατά τόπους Υπηρεσίες του Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ.) προσκομίζοντας παράλληλα και τις αντίστοιχες μηνιαίες Μισθολογικές Καταστάσεις.

Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ αποτελεί κρατήσεις μόνο των εργαζομένων και ανέρχεται σε :

α) 1% για εργαζόμενους που ασφαλίσθηκαν για πρώτη φορά στον Κύριο Φορέα ( Ι.Κ.Α., ΤΕ.Β.Ε., Ν.Α.Τ., κ.λ.π. ) μέχρι και την 31-12-92. (ισχύει το ανώτατο τεκμαρτό ημερομίσθιο της Επιθεώρησης Εργασίας) Ν. 1384/83, άρθρο 19

β) 4% για εργαζόμενους που ασφαλίσθηκαν για πρώτη φορά στον Κύριο Φορέα  ( Ι.Κ.Α., ΤΕ.Β.Ε., Ν.Α.Τ., κ.λ.π. ) από την 1-1-93 και μετά. ( ισχύει το ανώτατο τεκμαρτό ημερομίσθιο της Επιθεώρησης Εργασίας) Ν. 2084/92, άρθρο 37

Τα ποσοστά υπολογίζονται επί των ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων.

Οι πληρωμές γίνονται μέχρι και το τέλος του επομένου μήνα. Το Δώρο των Χριστουγέννων καταβάλλεται μέχρι 28/2 του επομένου έτους και το Δώρο Πάσχα μέχρι 30/6 (Ν. 2217/94 )

Κατ’ εξαίρεση για όσες επιχειρήσεις απασχολούν μέχρι και πέντε (5) υπαλλήλους μπορούν να καταβάλλουν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου μέχρι 31/7 και του Β’ εξαμήνου μέχρι 31/1 του επομένου έτους (Φ.Ε.Κ. 349/30-3-01)

Σε περίπτωση:

α) μη παρακράτησης από τον εργοδότη της ασφαλιστικής εισφοράς ή β) μη καταβολής της ή γ) εκπρόθεσμης καταβολής της , οι βεβαιωθείσες εισφορές θα καταβάλλονται από τον εργοδότη με τα αναλογούντα πρόστιμα.