>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Για τη χορήγηση του εφ’ άπαξ βοηθήματος του Κλάδου Πρόνοιας λόγω συνταξιοδότησης απαιτούνται:

α. Αίτηση

β. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφεται:

Ι. Ο χρόνος της οριστικής αποχώρησης από το επάγγελμα του Ξενοδοχοϋπαλλήλου

ΙΙ. Η λήψη ή όχι κάποιας παροχής από τον Κλάδο Πρόνοιας

ΙΙΙ. Τα ξενοδοχεία στα οποία εργάσθηκε ο ασφαλισμένος για όλα τα χρόνια της ασφάλισής του

δ. Αντίγραφα ενσήμων ΙΚΑ επικυρωμένα

ε. Βεβαίωση των εργοδοτών των τελευταίων 60 μηνών (τα πέντε τελευταία χρόνια), που να δείχνει :

Ι. Τον χρόνο απασχόλησης του ασφαλισμένου

ΙΙ. Τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του ασφαλισμένου με τις κρατήσεις του

ΙΙΙ. Την ειδικότητα που είχε

στ. Επικυρωμένο αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης φορέα κύριας ασφάλισης

ζ. Επικυρωμένη ληξιαρχική πράξη θανάτου, όπου απαιτείται

2. Για την επιστροφή των ατομικών εισφορών του Κλάδου Πρόνοιας

Τα ίδια με αυτά για την χορήγηση του εφ’ άπαξ βοηθήματος, πλην της απόφασης συνταξιοδότησης, η οποία απαιτείται στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί εφ΄ άπαξ 20ετίας

3. Μετά την έκδοση της απόφασης για την χορήγηση της παροχής

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για ποσό άνω των 1.500 €

4. Σε περίπτωση που το ποσό δεν θα εισπραχθεί από τον δικαιούχο απαιτείται εξουσιοδότηση από αστυνομία ή άλλη αρχή για ποσό μέχρι 1.500 € και πληρεξούσιο για ποσό από 1.500 € και άνω.