>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων

Διατάξεις και τρόπος Υπολογισμού Εφάπαξ

Α. Παλαιοί Ασφαλισμένοι (πριν την 1/1/1993)

Η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού Παροχών Λογ/σμού Πρόνοιας για το ύψος του ποσού και τον τρόπο υπολογισμού αντίστοιχα. Το άρθρο 6 του Κλάδου Πρόνοιας παραπέμπει για τον υπολογισμό του μισθού του ασφαλισμένου στο άρθρο 6 του Κ.Α. Παροχών  Λογ/σμος Πρόνοιας για το ύψος του ποσού και τον τρόπο υπολογισμού αντίστοιχα Απόφ.Υπ.Εργ. 43821/Σ.1089 ΦΕΚ 171 ΤΒ΄ 10/10/40 .Το άρθρο 6 του κλάδου πρόνοιας παραπέμπει για τον υπολογισμό  του μισθού του ασφαλισμένου στο άρθρο 6 του Κ.Α. Παροχών (Μ.Ο τελευταίου 12μήνου) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 60/31-1-95) και ισχύει σήμερα λαμβανομένου υπόψη τον Μ.Ο των αποδοχών του τελευταίου 24μηνου πριν από την έξοδο του ασφαλισμένου από την υπηρεσία του.

Συγκεκριμένα :  

α) Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος ισούται προς το ½ τόσων μηνιαίων μισθών όσα τα συντάξιμα έτη .

β) Ως μισθός για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος λαμβάνεται υπόψη  ο συντάξιμος μισθός ο οποίος είναι ο Μ.Ο των μισθών του  τελευταίου 24μήνου της ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας : εφ’ άπαξ βοήθημα = ½ ΜΟ Αποδοχών 24μήνου Χ συντάξιμα έτη .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Εφάπαξ βοήθημα που δικαιούται ασφαλισμένος με διακοπή εργασίας στις 30/06/08 και χρόνο ασφάλισης 35 έτη είναι : ΜΟ ασφαλισμένου μισθού τελευταίου 24μήνου Χ  = 4371,50 € .

Ασφ/νος μισθός 1/7/06-30/6/07           211,30 Χ 12 μην. =   2535,60

Ασφ/νος μισθός 1/7/07-30/6/08           217,17 Χ 12 μην. =   2606,04

5141,64 : 24 *1,166 =249,80

  • 1,166 = Προσαύξηση επιδομάτων εορτών και άδειας

Β. Νέοι Ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993)

(Ο τρόπος υπολογισμού εφάπαξ προβλέπεται από τον Ν.2084/1992 ως και την Υπουργική Απόφαση 2/39350/0022/2-3-99 (ΦΕΚ Β’ 1308/99)

Το εφάπαξ βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του εβδομήντα επί τοις εκατό (70%) των συντάξιμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις επί τον αριθμό των ημερομισθίων μετατρεπομένων σε έτη ασφάλισης και σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο χρόνου λιγότερο του έτους, θα λαμβάνεται υπ’ όψη αναλογία του χρόνου αυτού.