>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων

Τρόπος υπολογισμού της Εφάπαξ Παροχής

Α. Παλαιοί Ασφαλισμένοι (πριν την 1/1/1993)

(Ο τρόπος υπολογισμού προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Κανονισμού Πρόνοιας του τ. ΤΕΑΥΕΚ)

Η εφάπαξ παροχή αποτελείται:

α. Από Βασικό ποσό ίσο με τις αποδοχές τριών (3) μηνών, με βάση τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών, για τις οποίες καταβλήθηκαν ή βεβαιώθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τομέα  Πρόνοιας του Ταμείου Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, κατά την τελευταία διετία, πριν από την οριστική έξοδο του ασφαλισμένου από το επάγγελμα.

β. Από προσαύξηση 15% του κατά τα ανωτέρω μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών, ανά τριακόσιες ημέρες εργασίας πραγματικής ασφάλισης στον  Τομέα  Πρόνοιας του Ταμείου Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, πέραν του κατωτάτου ορίου ημερών εργασίας, οι οποίες απαιτούνται εκάστοτε για την θεμελίωση δικαιώματος συντάξεως λόγω γήρατος.

Για τον υπολογισμό της προσαύξησης αυτής, όταν το κλάσμα του χρόνου (ημέρες ασφάλισης πέραν του κατωτάτου ορίου ημερών εργασίας, οι οποίες απαιτούνται εκάστοτε για την θεμελίωση δικαιώματος συντάξεως λόγω γήρατος προς 300 ημέρες) είναι μεγαλύτερο των 150 ημερών λογίζεται ως πλήρης 300 ημέρες. Όταν ο λόγος αυτός είναι μικρότερος των 150 ημερών παραλείπεται.

Για τους ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει, στην ασφάλιση του Ταμείου, λιγότερες ημέρες, από τις προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού Παροχών, για την θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης Γήρατος, καταβάλλεται μέρος του ως άνω βασικού ποσού ανάλογο των πραγματικών ημερών ασφάλισης στο Ταμείο προς τον απαιτούμενο αριθμό για την καταβολή του βασικού ποσού.

Β. Νέοι Ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993)

(Ο τρόπος υπολογισμού εφάπαξ προβλέπεται από τον Ν.2084/1992 ως και την Υπουργική Απόφαση 2/39350/0022/2-3-99 (ΦΕΚ Β’ 1308/99)

Το εφάπαξ βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του εβδομήντα επί τοις εκατό (70%) των συντάξιμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις επί τον αριθμό των ημερομισθίων μετατρεπομένων σε έτη ασφάλισης και σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο χρόνου λιγότερο του έτους, θα λαμβάνεται υπ’ όψη αναλογία του χρόνου αυτού.