>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης

Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης εντάχθηκε στο ΤΑΠΙΤ από την έναρξη λειτουργίας του (1-10-2008) βάση του Ν.3655 (ΦΕΚ 58/Α’/3-4-2008),ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Ο ανωτέρω Τομέας διέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του αντίστοιχου εντασσόμενου Ταμείου και Κλάδου, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις του Τομέα αυτού, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή, υπό τους όρους και περιορισμούς των διατάξεων του Καταστατικού και του Κανονισμού, εφ’άπαξ βοηθήματος στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα και στα μέλη της οικογενείας τους σε περιπτώσει θανάτου του.

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Υπάγονται υποχρεωτικά οι μόνιμοι και τακτικοί υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες του Οργανισμού υδρεύσεως Θεσσαλονίκης καθώς και οι έκτακτοι υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης αφού συμπλήρωσαν 3ετή υπηρεσία.

anim_earth Στοιχεία Επικοινωνίας