>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΟΧΕΣ

Δικαίωμα στη λήψη εφ' άπαξ βοηθήματος εκ του Ταμείου έχουν:

α) Κάθε ασφαλισμένος ο οποίος αποχωρεί οικειοθελώς από την υπηρεσία μετά 20ετείς κρατήσεις.

β) Κάθε ασφαλισμένος απολυόμενος από την υπηρεσίας μετά 15ετείς κρατήσεις.

γ) Κάθε ασφαλισμένος απολυόμενος από την υπηρεσία, λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας προς άσκηση των καθηκόντων της υπηρεσίας αυτού, μετά 10ετείς κρατήσεις.

δ) Κάθε ασφαλισμένος απολυόμενος από την υπηρεσία, λόγω ανικανότητας προς άσκηση των καθηκόντων  του,  λόγω  φυματίωσης ή  ατυχήματος  από βίαιο συμβάν, το οποίο  επήλθε  στη εκτέλεση της υπηρεσίας του , ανεξαρτήτως ετών  κρατήσεων, υπηρεσίας και ηλικίας.

ε) Τα μέλη οικογένειας αποβιώσαντος ασφαλισμένου, εφ' όσον ο θανών είχε υποβληθεί σε 5ετείς υπέρ του Ταμείου κρατήσεις.

Για τους νέους ασφαλισμένους το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση 2/39350/0022/τεύχος Β΄ 1308/24.6.1999.